ຕິດຕໍ່ຄລີນິກ - Eternity Clinic
  • ຮັບຄຳປຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຟີ ໂທ +6695-864-4414

    ສອບຖາມຂໍ້ມູນການປິ່ນປົວແລະບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ນັດໝາຍລ່ວງໜ້າ ການເດີນທາງມາຄລີນິກ

  • WhatsApp +6695 864 4414

ສາຂາກຸງເທບ ອາຄານ MedAsia ຊອຍສຸຂຸມວິດ 5

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

We will contact you within one business day.