พญ.ฉัตรดาว จางวางกร - Eternity Clinic
  • รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร. 095-864-4414

    สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

  • LINE : @ETERNITYCLINIC
Speciality
  • แพทย์วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Degrees
  • แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  • American Board of Anti-Aging/Regenerative Medicine (ABAARM)

  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร

จากความฝันที่อยากให้คนทุกคนมีสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต และความตระหนักว่า การดูแลสุขภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลทั้ง ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาน และสังคม หลังจากจบปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์หญิงฉัตรดาว จึงได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสานต่อความฝันของตน

และเนื่องด้วย ความเป็นคนที่ชอบและรักสวยรักงามเป็นอย่างมาก ทั้งการดูแลผิวพรรณ รูปร่างรวมถึงบุคลิกภาพ โดยเป็นคนที่เชื่อว่า ทุกๆคนสามารถดูดี หล่อสวยในแบบที่เป็นตัวของตัวเองได้ จึงนำองค์ความรู้ที่ตนมีมาประยุกต์ใช้ดูแลตนเอง โดยได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่ศึกษามา พบว่าได้ผลดีกับตนเองเป็นอย่างมาก จึงเกิดความคิดว่า น่าจะดี ถ้าเราได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนมนุษย์

ด้วยพื้นฐานที่มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ การดูแลผิวพรรณและรูปร่าง ตลอดจนองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดอธิบายเรื่องที่เข้าใจได้ยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้แพทย์หญิงฉัตรดาวสามารถดูแลผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี ตามนโยบายของคลินิกซึ่งเน้นการดูแลรักษาคนไข้อย่างครบวงจร โดยอยู่บนความถูกต้องและปลอดภัยตามหลักการแพทย์

ทำงาน

• แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป วิทยากร นักเขียน คอลัมนิสต์ ด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและความงาม พิธีกร นักแสดง
• ตำแหน่งนายแพทย์ระดับ P7 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 เม.ย. 2554 – 31 มี.ค. 2556
• ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ) รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี (1 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2554)

รางวัลที่เคยได้รับ

• ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น จากการเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Senior Project สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ประจำปี 2547 จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมแพทย์