✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

ทีมแพทย์


นพ. สืบพงษ์  เอ่งฉ้วน

ศัลยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
และผู้ก่อตั้ง Eternity Clinic
 

นพ. จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์

B.Sc., MD.,MPH
Medical Executive Consultant
นายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 

พญ. ฉัตรดาว  จางวางกร

แพทย์วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ