ສູນຢາສະໝັດຖະພາບທາງເພດ MEDICATION CENTER
• ໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳ
  ໂດຍທີມງານນາຍໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ
• ຢາທຸກເມັດເປັນຢາ Original
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ສູນປິ່ນປົວພາວະຫຼັ່ງໄວ PREMATURE EJACULATION TREATMENT CENTER
• ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແນະນຳ ໂດຍທີມງານນາຍໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ
• ເຕັກນິກການປັບພຶດຕິກຳ/ພຶດຕິກຳບຳບັດ
• ຢາຊະລໍການຫຼັ່ງ
• ປາດປິ່ນປົວພາວະຫຼັ່ງໄວໃຫ້ເຊົາ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຟື້ນຟູ ປິ່ນປົວດ້ວຍຄື່ນກະແທກ SHOCKWAVE THERAPY
ນະວັດຕະກຳການຟື້ນຟູປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ໃຊ້ຢາ ແລະປາດ
• ອາການບໍ່ແຂງໂຕ ຫຼືແຂງໂຕບໍ່ເຕັມທີ່
• ອາການຜິດປົກກະຕິຂອງອົງຄະຊາດ ບ້ຽວ ງໍ ຫຼືຜິດຮູບ
• ອາການຕ່ອມອັນທະອັກເສບ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຝັງມຸກ PEARLING
• ເຮັດໂດຍໝໍສັນຍະກຳ
• ໃຊ້ມຸກແທ້ ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອ ແລະສະເຕີໄລ້
• ເຄື່ອງມືປາດ ,ຫ້ອງປາດ ສະອາດປອດໄພ
  ມາດຕະຖານດຽວກັບໂຮງໝໍ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ໃສ່ແກນອະໄວຍະວະເພດທຽມ PENILE PROSTHESIS
ທາງເລືອກສຳລັບປິ່ນປົວອາການຫຍ່ອນທງສະໝັດຖະພາບທາງເພດ
ເຊິ່ງຕົວແກນຈະມີຄຸນສົມບັດ ອ່ອນ, ຢືດຢຸ່ນ
ແລະສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດຕາມອະໄວຍະວະເພດໄດ້
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຂິບໜັງຫຸ້ມປາຍ CIRCUMCISION
• ເຮັດໂດຍໝໍສັນຍະກຳ
• ເຄື່ອງມືປາດ ຫ້ອງປາດ ສະອາດປອດໄພ
  ມາດຕະຖານດຽວກັບໂຮງໝໍ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
 • ບໍລິການຂອງຄລີນິກ

  ປິ່ນປົວ ດູແລ ແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນຫາດ້ານສະໝັດຖະພາບທາງເພດ ພະຍາດລະບົບທາງເດີນປັດສາວະ ລະບົບສືບພັນ ໂດຍທີມງານນາຍໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານ
  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
 • ຂໍຂໍ້ມູນ ນັດໝາຍ

  ອາຄານ MedAsia ຊອຍສຸຂຸມວິດ 5 /ກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ຕັ້ງຢູ່ອາຄານ MedAsia ຊັ້ນ 11 ຊອຍສຸຂຸມວິດ 5 ,ສາມາດເດີນທາງໂດຍໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ BTS ລົງສະຖານີນານາ ອອກທາງປະຕູ 1 ຫຼືນຳລົດມາຈອດໄດ້ທີ່ອາຄານແລະຂຶ້ນລິບໄດ້ຈາກເດິ່ນຍົນມາທີ່ຊັ້ນ 11
  ຕິດຕໍ່-ນັດໝາຍ
 • ມື້ແລະເວລາການ

  • ກະລຸນານັດໝາຍ
   ໂທ +6695 864 4414
  • ຈັນ-ສຸກ
   10.00 - 18.00
  • ເສົາ - ອາທິດ
   10.00 - 18.00
  • ວັນຢຸດນັກຂັດຕະเລີກ
   ສອບຖາມລ່ວງໜ້າ

ລະບົບສືບພັນ
ຫຍ່ອນສະໝັດຖະພາບທາງເພດ

  • Shockwave ກະຕ້ນການແຂງໂຕ
ຫຼັ່ງໄວ
  • ປາດ ປິ່ນປົວພາວະການຫຼັ່ງໄວ
  • ໃຊ້ຢາ ປິ່ນປົວພາວະຫຼັ່ງໄວ
ສູນຢາສະໝັດຖະພາບທາງເພດ
ອະໄວຍະວະເພດ, ງໍ, ຜິດຮູບ
  • Shockwave ແກ້ອະໄວຍະວະເພດຜິດຮູບ
ຝັງມຸກ
ເຮັດໝັນຜູ້ຊາຍ
ປາດ ໃສ່ແກນອະໄວຍະວະທຽມ
ເພີ່ມຂະໜາດອະໄວຍະວະເພດຊາຍ
ສູນຮວມການດູແລພະຍາດສະໝັດຖະພາບທາງເພດ ແລະທາງເດີນປັດສາວະຄົບວົງຈອນ ລະບົບທາງເດີນປັດສາວະ
ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່

  • uroflow ກວດຄວາມແຮງຂອງປັດສາວະ
  • ກວດມະເລັງຕ່ອມລູກໝາກ
  • shockwave ຕ່ອມລູກໝາກອັກເສບ
  • ປາດຕ່ອມລູກໝາກດ້ວຍເລເຊີ້
  • ປາດຕ່ອມລູກໝາກດ້ວຍເຕັກນິກ TUERP
ນິ່ວໃນທາງເດີນປັດສາວະ
  • ປິ່ນປົວນິ່ວໃນໄຕ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ວິທີການປາດ
  • ສ່ອງກ້ອງປາດນິ່ວໃນໄຕ
ກະເພາະປັດສາວະອັກເສບ
ປາດໄຕ
ຂິບໜັງຫຸ້ມປາຍ
 • ຮັບຄຳປຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຟີ ໂທ +6695-864-4414

  ສອບຖາມຂໍ້ມູນການປິ່ນປົວແລະບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ນັດໝາຍລ່ວງໜ້າ ການເດີນທາງມາຄລີນິກ

 • WhatsApp +6695 864 4414

YouTube : eternityclinic

Prev 1 of 4 Next
Prev 1 of 4 Next