• ទទួលប្រឹក្សាយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ +6695-864-4414

    សាកសួរព័ត៌មានការរក្សាព្យាបាលនិងសេវាកម្មបន្ថែម ណាត់ជួបទុកមុន ការធ្វើដំណើរមកគ្លីនិក

  • WhatsApp +6695 864 4414

សាខាស្រុកហាតយ៉ៃ ខេត្តសុងខ្លា

  • ថ្ងៃធ្វើការ

    ចន្ទ-សុក្រ ម៉ោង : 10.00 – 18.00
    សៅរ៍-អាទិត្យ ម៉ោង : 10.00 – 18.00
    ថ្ងៃឈប់សម្រាក ថ្ងៃបុណ្យតាមប្រពៃណី : សូមសាកសួរទុកមុន

ផ្ញើសារ

We will contact you within one business day.

ETERNITYCLINIC សាខាដែលបើកបម្រើ