• សេវាកម្មរបស់គ្លីនិក

  រក្សាព្យាបាល ថែទាំ និងផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ បញ្ហាសមត្ថភាពផ្លូវភេទ ជំងឺប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនោម ប្រព័ន្ធ បន្ដពូជ ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានភាពស្ទាត់ជំនាញ
  ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម
 • សុំទិន្នន័យ-ណាត់ជួប

  ទីក្រុងបាងកក ច្រកសុខុមវិទ្យ 5 វិថីសុខុមវិទ្យ *BTS ណាណា/ ហាតយ៉ៃ វិថីរ៉ាតយិនឌី ស្រុកហាតយ៉ៃ ខេត្តសុងខ្លា / ក្រប៊ី វិថីផេតក្សេម ឃុំថាប់ព្រិក ក្រុងក្រប៊ី ខេត្តក្រប៊ី
  ទាក់ទងគ្លីនិក-ណាត់ជួប
 • ថ្ងៃធ្វើការ

  • សូមណាត់តាមលេខទូរស័ព្ទ
   ໂທ +6695 864 4414
  • ចន្ទ-សុក្រ ម៉ោង
   10.00 - 18.00
  • សៅរ៍-អាទិត្យ ម៉ោង
   10.00 - 18.00
  • ថ្ងៃឈប់សម្រាក ថ្ងៃបុណ្យតាមប្រពៃណី
   សូមសាកសួរទុកមុន
 • ទទួលប្រឹក្សាយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ +6695-864-4414

  សាកសួរព័ត៌មានការរក្សាព្យាបាលនិងសេវាកម្មបន្ថែម ណាត់ជួបទុកមុន ការធ្វើដំណើរមកគ្លីនិក

 • WhatsApp +6695 864 4414

YouTube : eternityclinic

Prev 1 of 3 Next
Prev 1 of 3 Next

វេជ្ជបណ្ឌិតស៊ឺបផង្ស អេងឆួន

Urologist

គ្រូពេទ្យបៀ វេជ្ជបណ្ឌិតស៊ឺបផង្ស អេងឆួន អ្នកបង្កើត អ៊ីធ័រនិទីគ្លីនិក មណ្ឌលរួមនូវការថែទាំនិងព្យាបាលរោគសមត្ថភាពផ្លូវភេទ រោគប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនោមនិងប្រព័ន្ធបន្តពូជទាំងបុរសនិងស្ដ្រី ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានភាពស្ទាត់ជំនាញ ដឹកនាំដោយគ្រូពេទ្យបៀ វេជ្ជបណ្ឌិតស៊ឺងផង្ស អេងឆួន ប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលដ៏ទាន់សម័យ ប្រើប្រាស់ថ្នាំ Original ដែលអ្នកអាចទទួលបាន ដោយបានទទួលនូវការធានារ៉ាប់ងរង មានសុវត្ថិភាព និងស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរប់គ្រូពេទ្យ។

PROFILE
unnamed3

វេជ្ជបណ្ឌិតស៊ឺបផង្ស អេងឆួន

Urologist

គ្រូពេទ្យបៀ វេជ្ជបណ្ឌិតស៊ឺបផង្ស អេងឆួន អ្នកបង្កើត អ៊ីធ័រនិទីគ្លីនិក មណ្ឌលរួមនូវការថែទាំនិងព្យាបាលរោគសមត្ថភាពផ្លូវភេទ រោគប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនោមនិងប្រព័ន្ធបន្តពូជទាំងបុរសនិងស្ដ្រី ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានភាពស្ទាត់ជំនាញ ដឹកនាំដោយគ្រូពេទ្យបៀ វេជ្ជបណ្ឌិតស៊ឺងផង្ស អេងឆួន ប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលដ៏ទាន់សម័យ ប្រើប្រាស់ថ្នាំ Original ដែលអ្នកអាចទទួលបាន ដោយបានទទួលនូវការធានារ៉ាប់ងរង មានសុវត្ថិភាព និងស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរប់គ្រូពេទ្យ។

PROFILE

ETERNITYCLINIC សាខាដែលបើកបម្រើ